Gebruiksovereenkomst

TIJDELIJKE (MEDE) GEBRUIKSOVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

Partijen:

1. Noon Holding BV (handelsnaam Werkplek Spaarne 60), gevestigd te Haarlem aan de Spaarne 60 voor deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jos Koch, Directeur hierna te noemen: “gebruikgever “;

en

2. Gebruiker (bedrijf of particulier).

Partijen nemen in aanmerking:

 • Gebruikgever is huurder van een kantoorruimte gevestigd op Spaarne 60.
 • Gebruikgever heeft binnen deze kantoorruimte de mogelijkheid om anderen medegebruik te bieden van deze ruimte.
 • Doel van de overeenkomst is nadrukkelijk niet het aangaan van een huurovereenkomst, maar van het integrale gebruik, inclusief diensten en aanvullende producten voor het medegebruik van de ruimte.
 • Gebruiker wenst tijdelijk een deel van deze kantoorruimte te gebruiken.

Partijen komen hierbij het volgende overeen:

Artikel 1 de ruimte

 1. Gebruiker kan voor de periode van [zoals afgesproken], een werkplek, van de kantoorruimte aan de Spaarne 60, Haarlem, voor maximaal [zoals afgesproken] in totaal medegebruiken.
 2. Gebruikgever verleent het (mede-) gebruik van:
  • keuken
  • bergruimte
  • toilet
  • loungebank
 3. Bijkomende diensten zijn gebruik van:
  • Wifi/Internet
  • Bureau met stoel
  •  Koelkast, koffiezetapparaat en dergelijke
  • Koffie en thee
  • Elektra, verwarming, water
  • Vloerbedekking en overige stoffering
 4. Na verstrijken van een werkdag moet de gebruiker de werkplek weer vrij, in goede staat en ontruimd opleveren.

Artikel 2 onderhoudsverplichting

1. Gebruikgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst alle noodzakelijk schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de ruimte (laten) verrichten.

2. De gebruiker is verplicht de schade te vergoeden of te herstellen, die hij of iemand voor wie hij aansprakelijk is, heeft veroorzaakt.

3. De gebruiker zal zorgdragen voor een afdoende verzekering voor de hiervoor genoemde schadegevallen (zakelijke WA).

4. Gebruikgever is niet verantwoordelijk en verzekerd voor diefstal en schade door brand voor eigendommen van Gebruiker tijdens of buiten kantoortijden.

Artikel 3 financieel

1. De vergoeding bedraagt [zoals afgesproken] exclusief BTW. De vergoeding moet bij vooruitbetaling zijn voldaan. Betaling per bank op de door gebruikgever vermelde bankrekening.

2. Mocht de gebruiker een of meer verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk nakomen, dan zijn alle hieraan verbonden kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) voor rekening van de gebruiker.

Artikel 4 opzegging beëindiging

1. Gebruikgever is gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst deze overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen:

• bij twee maanden betalingsachterstand,

• bij overlast of hinder na 2 schriftelijke waarschuwingen.

3. Gebruikgever kan de overeenkomst, met uitzondering van de hiervoor genoemde gronden, niet tussentijds opzeggen, met uitzondering van opzegging voor eigen gebruik. Gebruikgever kan in dat geval opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een kalendermaand.

4. Gebruiker heeft bij beëindiging geen recht op enige vorm van schadevergoeding, vergoeding voor goodwill of andere betaling.

Artikel 5 diversen

1. Gebruiker heeft niet het recht op een vaste werkplek.

2. Gebruiker verplicht zich geen hinder of overlast te bezorgen.

3. Gebruiker heeft niet het recht om een eigen bel aan te leggen.

4. Gebruiker heeft niet het recht om Spaarne 60 als postadres te gebruiken.

5. Openingstijden zijn van 9:00 tot 18:00 op werkdagen

6. Gebruiker krijgt op zijn/haar werkdagen toegang tot het pand middels een digitale sleutel (met de app Tapkey).

7. Het is de gebruiker, zonder aparte sgoedkeuring van de gebruikgever, niet toegestaan eigendommen achter laten buiten kantooruren.

8. Het is de gebruiker, zonder aparte goedkeuring van de gebruikgever, niet toegestaan gasten/klanten uit te nodigen.

9. Het is de gebruiker, zonder aparte goedkeuring van de gebruikgever, niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

10. Het is niet toegestaan om extra koelkasten en/of elektrische kachels in de kamer te plaatsen.

Artikel 6 toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Haarlem valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.